kontrast
czcionka
43-470 Istebna, Istebna 550

Przetarg na olej opałowy

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju opałowego do budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Istebnej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242967163
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Istebna 550
1.5.2.) Miejscowość: Istebna
1.5.3.) Kod pocztowy: 43-470
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
1.5.7.) Numer telefonu: 338556059
1.5.8.) Numer faksu: 338556059
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zspistebna@wp.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zspistebna.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa oleju opałowego do budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a40f7574-4b61-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277523/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00277523/01 z dnia 2021-11-22
2021-11-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-22 09:50
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

 

ID Identyfikator postępowania na miniportalu

 

f5de3f4b-62de-4f92-a088-a32a8cfa7bad

 

 

Adres strony na miniportalu:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f5de3f4b-62de-4f92-a088-a32a8cfa7bad

Kontakt

Gminne Przedszkole
43-470 Istebna, Istebna 550

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przyjmuje interesantów w każdą środę od 8:00 – 15:00 oraz w czasie zebrań z rodzicami w godz. od 15:00 – 18:00.

Szkoła Podstawowa Nr 1